متوسط ساخت محصولاتي گاو هلشتاين

متوسط 
ساخت محصولاتي گاو هلشتاين در ايالات متحده در سال 2008 ميلادي متوسط حقيقي و واقعي ساخت شير براي يك رأس هلشتاين آمريكايي كه در طرح برنامه نظارت توليد شير تصويب گرديده بود و واجد وضعيت براي محاسبه ژنتيكي بود ، توليدي حدوداً برابر 23022 پوند - 10443 كيلوگرم در سال تصويب شد كه 840 پوند - 380 كيلوگرم چربي و 709 پوند برابر 322 كيلوگرم پروتئين حاوي شير خام داشته است . 

كل طول عمر اثر گذار توليدي در جهان از روي واحد سنجش طول قدمت يك گاو هلشتاين آمريكايي معقول مي شود . طول قدمت مفيد يك گاو به رخ منظمي در حالا كاهش هست و تا جايي ادامه مي يابد كه دوره شيردهي ساليانه يك گاو هلشتاين به 2 .75 عصر شير دهي در سال مي رسد . اما در مواردي شاهد ايجاد يكسري برابري شير تا حدود 28000 كيلو گرم هر ساله مي باشد . 
در درحال حاضر حاضر پرچم دار ايجاد محصولاتي لبني نژاد هلشتاين در ايالات متحده ، مربوط به گاو Bur-wall Buckeye با ركورد توليد 33,860 كيلوگرم شير توليدي در 365 روز مي باشد كه اين ركورد در سال 2016 تصويب شد . 

گاو 
هاي هلشتاين در آمريكا در مقايسه با نژاد هاي انگليسي هلشتاين برتري ويژه اي دارند كه براي نمونه به يك سري فاكتور در تحت اشاره مي شود: 
به كارگيري از هورمون توليد شير ، نوتركيب bST : در طي يك نظارت تحقيقي در فوريه سال 1999 مشخص و معلوم شد كه سود استعمال از هورمون bST در 305 روز شير دهي برابر مي باشد به ارتقاء ساخت 894 كيلوگرمي از شير هلشتاين مي باشد كه 27 كيلوگرم آن چربي و 31 كيلوگرم پروتئين مي باشد كه آمار علمي فوق العاده اي به شمار مي آيد . بر پايه آمار به دست آمده كمپاني مونسانتو تخمين زده كه رقمي برابر با 1 .5 ميليون رأس گاو از 9 ميليون گاو هلشتاين ذيل معالجه با اين هورمون مي باشند كه حدوداً برابر %17 تمام گاو هاي مو جود در مرحله مرزو بوم مي باشد . 
استعمال بالا و شيردوشي عمده تا 3 مرتبه در روز : در يك مطالعه كه در فلوريدا و در سال هاي 1984 تا 1992 چهره گرفت معين شد كه از در بين 4293 گاو قضيه محاسبه از نژاد هلشتاين آمريكايي ، حدود %48 درصد از آن ها تا 3 درجه در روز شيردوشي مي نمودند . اين گونه از عمليات شير دوشي منجر افزايش %17 .3 شير ، %12 .3 درصد چربي و %8 .8 پروتئين مي شد . اين دسته از شير دوشي از گاو هاي هلشتاين ، در سال هاي اخير رايج گرديده بود . البته در برنامه وقتي استاندارد شير دوشي براي گاو هاي هلشتاين اين عمل دو رتبه در روز مي باشد .در اروپا ، استراليا و زلاند نو ، شيردوشي گاو بين فواصل 10 تا 14 ساعته همگاني مي باشد . 
گنجايش خلوص نژادي گاو هلشتاين (گاو با خلوص نژادي %100) : نژاد سنتي گاو هاي فريژن اروپايي كارايي توليدي ناچيز تري نسبت هاي گاوهاي همتاي خويش در آمريكاي شمالي دارا‌هستند . با وجود اين كه گاو هلشتاين آمريكايي در 50 سال گذشته اين نژاد را زير تأثير قرار داده مي باشد ، ولي هنوز هم از ذخاير ژنتيكي بزرگي از فريژن اروپايي هم جان دار مي باشد . 
استفاده اكثر از جيره غذايي ادغام شده( سيستم غذايي TMR ) : سيستم غذايي TMR آغاز به توسعه و گسترش و به كارگيري اكثر در در بين دامداران نمود . در سال 1999 ميلادي ، نظرسنجي لبني هاوارد گزارش بخشيد كه در %29 .2 درصد از مزارع دامي موضوع آناليز ايالات متحده ، اين سيستم غذايي در حال استفاده مي باشد .در يك آمار به دست آمده در ايالت ايلينويز در سال 1991 معين شد كه %29 .2 از مزارع كشاورزي كه از جيره غذايي TMR استعمال مي نمايند شاهد ارتقا توليد شير بيش از 300 كيلوگرم براي هر رأس گاو در سال در مقايسه با ديگر سيستم هاي غذايي ديگر بودند .از اين مدل عمليات در اصلاح نژادي در آمريكا مشخص كرد كه تمام اقدامات از قبيل فعاليت بر روي افزايش جثه ، ساخت استبل هاي استاندارد ، سيستم غذايي TMR ، به نسبت بالايي كارآمد مي باشد . در هرصورت هنوز مزارع دامي از گزاره در شمالي ترين بخش آمريكا - مرز با كانادا وجود داراست كه تفاوت هايي در سبك عمليات پروار بندي دام داشته و به رخ سنتي عمل مي كنند و هنوز نيز خانواده هاي دامدار كوچكي وجود داراست كه به سبك هاي ديرين دامداري مي كنند و نمونه ي اين دامداران در اروپا زياد بوده معمولاً طريقه ي پروار بندي ، تغذيه و معالجه براي هر گاو به رخ تكي ، غيروابسته و با سبك هاي شخصي رخ مي گيرد . 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۴۹:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اهميت به كارگيري از مراتع در رشد گوسفند

اهميت 
به كارگيري از مراتع در رشد گوسفند مائده 
جنگي در بخش اعظم بخش ها جهان پروش گوسفند به صورت چراي آزاد يعني به صورت همان سنت نخستين آدم با به كارگيري از مراتع طبيعي انجام مي پذيرد . 
گونه هاي 
چرا : 1 . 
چراي گسترده يا آزاد: به دو گونه دسته گسترده نسبي و مطلق تقسيم مي گردد كه در دسته نخستين گله در كل ارتفاع سال در كل مرتع چرا مي نمايد اما در وضعيت دوم چكيده از مرتع براي عده آوري غذاي زمستاني محافظت مي گردد . 
2 . 
چراي انتقالي يا اين كه بسته: در اين رويه مرتع به وسيله حصار به قطعات مختلفي تقسيم مي گردد و گوسفندان در هر ايامي از سال در گزيده از مرتع به سر مي مارك . از تفاوت هايي كه اين خط مش با روش گسترده دارد اين مي باشد كه به علت بسته بودن؛ گياهان نا مطبوع نيز به مصرف گوسفند مي‌رسد . 
3 . 
چراي ادغام : گاهي اوقاط و بر حسب حالت مي توان حيوان ديگري را در چراي گوسفند وارد ساخت، از گونه هاي چراي ادغام مي توانايي چراي گوسفند و گاو،ميش و بره اسم موفقيت . 
موقع 
چرا : معمولاً گوسفند از اوايل فصل بهار قوي به انتقال به چراگاه مي باشد و در شراي چه گزينش برهه زماني انتقال در هر نقطه بستگي به حالت آب و هوايي، ارتفاع، گونه خاك و بالاخره دسته گياه دارااست ولي توجه به دو نكته ضروري و حتمي است . اولاً آن كه گياهان سمي در فصل بهار زودتر از ساير گياهان ظاهر مي شوند و پيش چراي گوسفند در اين مناطق مي تواند سبب تلفاتي در گله گردد . ثانياً زماني مي بضاعت از چراگاه استفاده نمود كه ارتفاع ساقه هاي علوفه دست قليل به 10 تا 12 سانت رسيده باشد . با اين ترتيب هر قدر در عقب پرت كردن چرا به اواسط بهار همت شود در نگهداري و حفظ مرتع سعي بيشتري مبذول شده . 
ظرفيت 
چراي مرتع : بر حسب تعريف، حداكثر تعداد گوسفندي كه مي تواند در در هر سال در محدوده خاصي و در دوران معيني چرا نمايد و مرحله ايجاد مرتع از حيث كميت و كيفيت تغيير و تحول نكند ظرفيت چراي مرتع ناميده مي شود . 
مدت معلوم چرا از لحاظ آنكه در مرحله ساخت مرتع تغييري حاصل نگردد در ايران به چهره ميانگين حدود 100 روز مي‌باشد . 
بر مبنا آخري آمار تعداد دام جان دار در مرزوبوم حدود 80 ميليون واحد دامي است و كه از اين تعداد با دقت به ضريب وابستكي گونه هاي متفاوت دام به مرتع حدودو 50 ميليون واحد دامي كشور كاملاً وابسته به مراتع مي باشند كه براساس جانور حدود 5/35 ميليون واحد دامي بيشتر در مراتع چرا مي كنند يا اين كه به گويش ديگر ميتوان بيان كرد از مراتع جانور 3 تا 5/3 برابر گنجايش مجازبهره برداري مي شود كه اين منجر تخريب و كاهش مراتع مي گردد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۶:۵۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بازدهي سپس از نبود طولاني رطوبت خاك


بازدهي 
سپس از نبود طولاني رطوبت خاك 
و دماي هوا تاثير ميگذارند بر مقدار ايجاد علوفه زمانيكه رطوبت كافي باشد عموما حرارت هاي بهينه براي رويش گياه در 2 تا4 هفته فيس ميدهيد درصورتي كه هنگام توسعه گياه تنش رطوبتي نباشد گياه به سرعت مي تواند رشد نمايند به ويژه كه دما نيز در اينصورت در گياه ناچيز ميگردد در اين موقع گياه بسرعت به اواسط فصل پرورش ميرسد و رطوبت كافي خاك نيز جانور است يك فقدان ممتد در رطوبت خاك پرورش گياه محدود مي‌نمايد اگر رطوبت مناسب بود رويش را داريم مگر اينكه حرارت هاي غير معمولي چهره بدهد البته فصل رويش براي گونه هاي متفاوت متعدد ميباشد در ناحيه همچنين ميزان بارش در مناطق نبراسكا و داكوتا كاربرد 
علوفه سالانه گياهان مناسب و علوفه هر ساله به كار گيري مي گردد براي چريدن و دوره هايي كه نميتوان در روي مرتع چراانجام بخشيد همينطور براي ساخت علوفه كم آب استعمال ميشود كه در خشكسالي ها تامين علوفه دام را مينمايند در حالتي كه علوفه اضافي براي كم آب كردن يا اين كه چرااستفاده نشودبيشتر آن درو ميشود اما فارغ از مدير و برنامه ريزي بهره ندارد در حالتي كه شما در كاشت بذر سال بعد تاخير داشته باشيد مقدار فرآورده كاهش خواهد يافت اندازه مال علوفه و كيفيت آن به مورخ كاشت روش كاشت و اندازه گزينش مدل علوفه موثركاربرد آن روي زمين بستگي دارد . 
درجدول 
4 در مورد سه نمونه از گندميان و علت رويش آن‌ها بحث گرديده كه داريم : 1 . 
غلات زمستانه 2 . 
بهاره 3 . 
كندميان علوفه اي يك ساله تابستانه غلات زمستانه عبارتند از تريتيكاله و كندم بلند پاي استاندارد كه ميتوان از محصولات آن‌ها در تمام طول تاخير بهار استفاده نمود دامنه هاي آبگير مراتع . تريتيكاله زمستانه را ميتوان در نبود گندم پاييزي به كارگيري نمود در بهار همينطور ميتوان از جو دو سر نيز به تيتر علوفه به كارگيري كرد آبياري بموقع همچنين ميتواند در ارتفاع فصل پرورش موثر و منجر ارتقاء ماده كم آب گياه بشود واريته هاي قابل توجه در اين دربين مي بايست بلند قد ساقه قطور ودر زمان ارتفاع رشد جور توان ساخت علوفه و امكان تجديدرويش مناسب و اندازه ماده مصرفي مطلوب داشته باشد گه ما دراينجا 5 جور از گندميان تابستانه يكساله را داريم مشتمل بر : ذرت خوشه اي/ ارزن مرواريدي /سودان گراس/ چليپا/ذرت خوشه/ ارزن گياهان جوان اين واريته داراي داشتن اسيد پرو سيسك منتشر گرديده در انها ميباشند كه اين اسيد در واريته هاي علف سودان كمتر از بقيه هست مسموميت اين اسيد در سورگوم كمتر هنگاميكه علف سودان و سورگوم و علف سودان كروس مورد چرا قرار نگرقته باشند قبل از وصال به 18 تا 24 سانتي همينطور غلظت اين ماده در موردها تنش مانند يخبندان و . . 
در گياه افزايش ميابد اين اسيد به سرعت در بافت هاي گياهي مرده مي‌شكند و در صورتي‌كه برداشت از گياه در 18-24 اينچي فيس دهد پنجه زني بعدي براي چرا 5 روز بعد از آن مي تواند باشد در ارزن ها اسيد پروسيك ساخت نمي شود در گياه بالغ پتانسيل تجديد رويش ناچيز است و مناسب براي استعمال از علوفه خشك يا عصر هاي فشرده چرا هست براي به كارگيري در اسب ها ولي هيچ پيشنهاد اي نسبت به آن نميباشد آنرا ميتوان هنگاميه به 15-20 اينچي رسيد مورد چراي دام قرارداد مديريت 
گياهان در خشكي بايستي 
ما عملكرد كنيم زيان خشكي را به دست‌كم برسانيم و عمليات ترميم پوشش گياهي را به سرعت آن‌گاه از آن آغاز كنيم خشكسالي به خير آغاز كنش آشنايي نبود علوفه را در مواقع كمبود نشان مي‌دهد اندازه گياهان مو جود براي انتخاب دام در طرح هاي مختلف باتوجه به تاريخ آنان وفصل گوناگون و لازمات ارزشيابي تعادل در ميان علوفه قابل جذب و علوفه موجود را حساس ميكند: 15-30 
آپريل : عمق ميانگين خاك و رطوبت مو جود درآن مورد تعادا دام كه بايد تخميني حساب شوند كيفيت تراكم بوته و واحد تراز نظارت ساخت علوفه در غلات بهاره و پاييزه حياتي است 1-30 
مي : زمينه ميزان دام روي خاك هاي سيلت و آهكي مرتفع مراتع برروي باران مبنا اي ماههاي مارس تاثير دارد البته نوع نوع در توان ايجاد نيز حياتي مي باشد كه در دست گرفتن مي كند واريته هاي فصلي را در مراتع تناوب در علوفه ميزان ساخت دام و احتياج به چرا و توليد تاخير براي رشد گياه مهم است 1-30 
جون : كاشت گياه در بين زراعي براي نگه داري رطوبت خاك و تخمين ارتقا كيفيت 1-30 
جولاي : در شراي حيطه دارنده گرماي شديد مي‌باشد دسته اي كاشت شود كه متاع ميانگين بدهد تا در تخمين كيفيت گياهان علفه اي يكساله تابستانه كه رطوبت خاك كفايت بكند 1-30 
آگوست : درو متاع براي به كارگيري دام وانبار سازي 1-30 
سپتامبر : خريد علوفه مورد نياز دام و ذخيره و آناليز منابع و ارزايبي آخري مرتع از حيث رشد سال بعد از آن و تقريب اندازه علوفه موضوع نياز در طي زمستان 1-30 
اكتبر: استعمال مطلوب از بارش هاي اكتبر باتوجه به شني و لومي بودن خاك براي تابستان هنگامي 
كه در حوزه‌ يك خشكسالي تبارك داريم مدير مولفه هاي آن خيلي اساسي مي باشد در هزينه هاي توليد تنظيم علوفه قضيه نياز دام براي سال بعد از آن و تهيه و تنظيم و تصحيح برانامه ها براي خشكسالي براي برقراري تعادل في مابين منابع طعام و علوفه دام و تاثيرات مصرف علوفه سيلويي و اثرات مصرف آن توسط دام همگي منجر اين مي‌باشد كه در مدير خشكسالي بايد محتاط بود و برنامه ريزي نمود حتي يك تاخير موجب ضرروزيان هست حتي يك فراواني در علوفه جانور روي مرتع مي‌تواند تنها يك روي در زمان خشكسالي باشد و اينكه آنگاه از خشكسالي حتي ممكن هست بذر هاي مو جود در زمين قدرتي نداشته باشند در طرح هاي مديريتي ارائه گرديده در تحت در حدود 1تا30 درصد بهبود داشتيم كه مهمترين هاي آن در زير فهرست شده مي‌باشد : 1 . 
ميزان مقاومت دام در سال به خشكي و در سال بعدي توجه به ذخيره علوفه توليد ها گياهي و حتي لاشبرگ ها 2 . 
تاخير در آغاز چرا براي تجديد بنا مرحله مرتع در حدود 1تا2 هفته كه درنتيجه به افزايش 10 تا 20 در طي فصل رشد اين تاخير كمك مي‌كند كه ارتقا داشته باشيم 3 . 
استفاده خوبتر از منابع مرتع و محاسبه مداوم و هميشگي و اصلي چراي دام براي چريدن در كليه نصيب ها و استفادده از نهايي متد و رويه در چراندن دام براي كمتر كردن خسارت چراي و كاهش ضرر و زيان دوچندان به مرتع بواسطه احتمال دارد ناچيز كردن فصل چرا و يا استفاده از نمك

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۹:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پاهاي گاو درشيرواري


5- 
پاها و شكلقرارگرفتن آنها - 
پاهايجلو پاهاي جلوبايد مستقيم وبدون خميدگي به بدن وصل شده باشند و بيش از حد بلند يا اين كه كوتاه نباشند .همچنين مسافت دو پا،‌نشان دهنده عرض سينه مي‌باشد . پهنا سينه ميانگين ويا بيش ازحد متوسطدرعمر اقتصادي حيوان وشيرواري گاو اثر داراست . 
پاهايعقب خوب استبدانيد كه موقعيت دو مفصل خرگوشي گاو درشيرواري آن اثر دارد . به طوري كه هرچه مفصلپاهاي عقب گاو ظريف تر باشد،‌گاو شيروارتر است . به علاوه پاهاي عقب گاو درمنظرپشتي بايستي مستقيم و فارغ از انحراف به داخل بدن وصل باشند . به طوري كه بتوان مستطيليرا في مابين دو پاي عقب گاو ترسيم كرد . در صورتي‌كه دو مفصل پاهاي عقب گاو به نيز نزديك و پاها وسم ها به بيرون گمراه باشند،‌كمترين قيمت را به آن گاو مي دهند . هم اكنون آنكه پاهابايد فارغ از انحراف و مفصل هاي خرگوشي بايستي با ران،‌پاها و سم ها، موازي باشند . 
در شراي پاهايگاو را از پهلو نگاه فرمائيد بايد مفصل هاي خرگوشي پاهاي عقب داسي شكل باشند . البتهبايد دقت فرمائيد كه گاهي ممكن هست گاو به برهان اشكال درلگن ويا عفونت،‌سم ها وپاهاي خويش را به باطن كج كند . براين اساس نبايد اين قضيه را با خميدگي داسي شكلپاهاي عقب نادرست گرفت . 
6- 
ارتفاعپستان عقبي اين ارتفاعنشان دهنده ظرفيت ايجاد شير درگاو مي‌باشد . براي تحليل اين صفت كافي مي باشد مسافت زير فرجدام را تا محل اتصال پستان به تن گاو مقدار بگيريد . هرچه اين مسافت كمتر باشد،بهتر مي‌باشد . 
7- 
عمقپستان عمق پستانيعني بررسي حالت كف پستان (به غير از نوك آن) با مفصل خرگوشي پاهاي عقب . البتهدرست ميباشد كه هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شير بيشتري را درخود جاي مي دهد،‌ولي يكپستان با عمق بيشتر(حجيم تر)زودتر به جراحت و ورم پستان آلوده مي شود . 
بنابرايندربررسي اين صفت بايستي به سن دام دقت كرد . به طوري كه هرچه سن دام فراتر رود، عمقپستان اكثر مي شود . درتليسه ها بايستي كف پستان نسبت به مفصل خرگوشي،‌حدود 3انگشت(5 سانتي متر)بالاتر قرار گرفته باشد . 
8- 
حافظ پستان ها(ليگامان ها) نگه دارندهها درحقيقت رباط هاي وسطي محيط پستان ميباشند . اين رباط ها چنان درمنظره پشتيقرارگرفته اند كه به لحاظ مي آيد محفظه پستان به دو قسمت تقسيم شده است . رباط هادرحقيقت نگه داراي هاي اصلي واوليه پستان هستند .همچنين برهان مهمي درنگه داشتنپستان درمحل مهم خويش مي‌باشند . در صورتي‌كه حافظ پستان ضعيف باشد،‌پستان به حالت شل وپاندولي درمي آيد . درنتيجه ارتفاع عمر اقتصادي گاو ناچيز مي شود . براين اساس هنگام خريديك گاو شيري بايد دقت داشت كه درمنظره پشتي درحالي كه پستان پرازشير مي‌باشد ، وسطپستان گاو ، خط وجود داشته باشد . همچنين اين خط و سوراخ في مابين پستاني،‌عميق و سراسرپستان را فراگير باشد . 
9- 
عرضپستان هرچه عرضپستان گاو عمده باشد، دام قدرت شيرواري بهتري داراست . همچنين طول قدمت اقتصادي آننيز مضاعف ميباشد . براي نظارت اين صفت،‌درمحل اتصال پستان به بدن وبرگشتگي موهاي دوطرف پستان، فاصله دو طرف پاهاي آن را اندازه گيري مي نمايند . دقت فرمائيد كه هنگامبررسي اين صفت نبايد گاو بدشكل ايستاده باشد وپاهاي عقب آن ازهم گشوده باشد . 
10- 
اندازهسرپستانك ها يكيازمواردي كه مي بايست هنگام خريد گاو شيري فراوان به آن اعتنا شود ،‌اندازه سرپستانك هايگاو مي باشد . براي تحليل آنها مي بايست ارتفاع سرپستانك و شرايط آن‌ها را از جلو وعقب وپهلويحيوان ميزان گيري كرد . چندين شرايط غير طبيعي درپستانك وجود داردكه بايد به آنهاتوجه كرد . 
اين حالت ها عبارتند از: الف-پستانك ها نبايد به صورت پستانك هاي بز باشند وبه اصطلاح بزي نباشند . 
ب- پستانكهاي خيلي ضخيم به درد شيردوشي نمي خورند . 
ج- سوراخپستانك ها نبايد بيش از حد ريز و يا گشاد باشند . 
اندازهمناسب براي سرپستانك هاي جلو حدود 5 تا 6 سانتي متر وبراي راز پستانك هاي عقب 4 تا5 سانتي متر مي باشد . يعني مي بايست رمز پستانك هاي جلو كمي بلندتر ازسرپستانك هاي عقبباشد . علاوه براندازه پستان ،‌بايدتوجه داشت كه پستان هاي گاو شيري ورم كرده و گرمتر از حد معمول نباشد . همينطور رنگ آن غير عادي وزخمي نباشد . در شراي به گاو مشكوكهستيد،‌كمي از شير آن را دريك فنجان،‌ظرف يا اين كه پارچه سياه بدوشيد وبررسي نمائيد تامواد ريز خارجي و غير عادي درآن چشم نشود . به اين روش،‌آزمايش فنجان سياه گفته مي شود . زيرا درپارچه يا ظرف سياه، استدلال هاي ريز حاصل ازفعاليت باكتري ها و ميكروب هابه آساني ديده مي شوند . 
11- 
محلقرارگرفتن سرپستانك هاي جلو و عقب هنگامبررسي اين صفت بايستي به شكل قرارگرفتن نوك پستانك ها و محل آن ها نسبت به محفظهپستان دقت كرد . در‌صورتي‌كه سرونوك پستان ها بيش از حد به هم نزديك ويا ازهم به دور باشند،‌غيرطبيعي هست . 
براي بررسيمحل قرارگرفتن سرپستانك ها مي بايست كل پستان گاو را به 4 قسمت تقسيم كنيم . به طوري كهنوك هرپستان مي بايست دروسط هرمورد از اين 4 نصيب قرارگرفته باشد . همينطور فاصله نوكپستان ها نسبت به هم متساوي ومتناسب باشد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۸:۳۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

رابطه تغذيه‌ي صحيح گاو شيري

رابطه 
تغذيه‌ي صحيح گاو شيري و افزايش ايجاد شير گاو 
تراز درآمد يك واحد گاوداري بستگي به اندازه توليد و هزينه‌هاي آن دارااست كه از اين در بين طعام مصرفي با حدود 60-65 درصد بيشترين نسبت هزينه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد . 

به گزارش خبرگزاري دانشجو يان ايران(ايسنا)، منطقه‌ي آذربايجان‌شرقي،هر اندازه گاوهايي با گنجايش توليدي بيشتري محافظت گرديده و زمينه‌ي پيدايش توانايي‌هاي آن ها هم مساعد شده و هزينه‌هاي غذايي كاهش يابد، حرفه‌ي گاوداري از سودآوري بيشتري برخوردار خواهد بود . 

«غفور عبداللّهي» معاون بهبود محصولات دامي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان‌شرقي در گفت‌وگو با خبر نگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه‌ي آذربايجان‌شرقي، گفت: انگيزه از تغذيه صحيح گاو شيري، ايجاد شير اكثر و نگهداري سالم دام هست . 

او افزود: رونق اقتصادي و ارتقا سوددهي براي دامدار هم با تغذيه‌ي بهينه‌ي گاوهاي شيري قابل پيش‌بيني ميباشد . 

معاون بهبود توليدها دامي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان‌شرقي با اشاره به قدرت توليد گاوهاي شيري ادامه داد: گاوهاي شيري براي داشتن سالم و اقتدار ساخت بايد ميزان قابل قبولي علوفه مصرف نمايند . 

عبداللّهي ادامه داد: منش مطلوب تغذيه‌ي دام، استعمال از مقدار مناسب علوفه و كنسانتره مي باشد . 

وي درباره‌ي آثار استفاده‌ي بي از حد از كنسانتره يادآور شد: خوراندن بيش از 60 درصد كنسانتره (آرد جو، سبوس، تفاله چغندرقند)به گاو شيري سبب كاهش توليد، ناچيز شدن درصد چربي، اندوه گوارشي و مشكلات تغذيه‌اي مي گردد . 

نائب رئيس بهبود محصول ها دامي سازمان مجاهدت كشاورزي آذربايجان‌شرقي گفت: سطح ايجاد شير يك گاو شيري بستگي به توان ژنتيكي گاو، برنامه‌ي تغذيه‌اي، مديريت گله و بهداشت گاوداري دارد . 

عبداللّهي ادامه داد: تغذيه صحيح و مناسب علاوه بر ارتقاء ساخت شير وضعيت مساعدي را براي زايش و رشد گوساله‌هاي سلامت ساخت مي كند . 

«رضا ثقليني»، قائم رده نائب رئيس بهبود محصولات دامي اداره مجاهدت كشاورزي آذربايجان‌شرقي هم به خبر نگار ايسنا گفت: تغذيه نامطلوب و غيرعلمي دليلي براي ناچيز ساخت بودن گاو محسوب مي‌گردد . 

وي افزود: گاو شيري براي توليد بيشتر و مناسب به مواد مختلفي نياز دارااست تا بتواند آنها را به شير و يا اين كه گوشت تبديل نمايد . 

قائم منزلت معاون بهبود محصولات دامي اداره جهاد كشاورزي آذربايجان‌شرقي با توصيه‌ به گاوداران ادامه داد: يك گاودار بايد مواد زمينه نياز خويش را بشناسد و بتواند مواد واجب را بموقع و به اندازه زمينه نياز تهيه و تنظيم و در اختيار گاو قرار دهد . 

ثقليني ادامه داد: كارشناسان نژاد گاو را يك عدد از علل عمده‌ي توليد شير و گوشت مي‌دانند . 

وي يادآور شد: رعايت بهداشت حيوان و رده آن نيز در ايجاد شير و گوشت تأثير بسياري داراست و در صورتيكه گاوهاي اصيل و با ايجاد فراوان هم از حيث بهداشتي كنترل و مراقبت نشوند، ايجاد شير و گوشت آنان كاهش مي‌يابد . 

قائم مقام معاون بهبود توليدات دامي سازمان مجاهدت كشاورزي آذربايجان‌شرقي گفت: جايگاه نگهداري گاو بايستي از نظر فروغ و روشنايي و جريان هواي نو مناسب باشد و بطور تر و تميز و منظم سمپاشي شده تا از وجود ميكروب‌ها و كنه‌ها پاك شود . 

ثقليني با بيان اين كه مزاياي مثبت بهره‌گيري از گاوهاي آميخته افزود: آميخته‌گري يا دو رگ‌گيري و به زبان بي آلايش ادغام كردن دو نژاد اصيل و بومي و ساخت يك نسل نو راهكاري براي توليد شير و گوشت بخش اعظم قلمداد مي‌گردد . 

«محمدرضا نوبري»، كارشناس مسئول دام سنگين اداره مجاهدت كشاورزي آذربايجان‌شرقي در گفت‌وگو با خبر نگار ايسنا افزود: گاو شيرده، فقدان انرژي دريافتي براي توليد شير را از اندوخته‌هاي تن تأمين ميكند و در اين زمان از وزن آن كاسته مي گردد . 

وي با اشاره به بحراني‌ترين بازه تغذيه‌ي گاوهاي شيري افزود: بحراني‌ترين دوره‌ي تغذيه‌ي گاوهاي شيرده از مدت زايش تا اوج شيردهي هست . 

كارشناس مسئول دام سنگين وزن سازمان مجاهدت كشاورزي آذربايجان‌شرقي با اشاره به ارتقا ايجاد شير پس از وضع حمل تشريح كرد: پس از زايش ساخت شير به سرعت ارتقا مييابد و در ۶ تا ۸ هفته به بيشترين ميزان مي رسد اما مصرف خوراك نسبت به نيازهاي ساخت ارتقاء نمي‌يابد بگونه|‌اي كه بيشترين ميزان مصرف ماده‌ي خشك ۱۲ تا ۱۵ هفته پس از زايش ميباشد از اين‌رو بيشترين ماده گاوهاي شيرده براي ۸ تا ۱۰ هفته در حالت تعادل منفي انرژي مي باشند . 

نوبري يادآور شد: گاو شيرده فقدان انرژي دريافتي براي ساخت شير را از اندوخته‌هاي بدن تأمين مي نمايد و در اين عصر از وزن آن كاسته مي‌شود زمان بحراني تغذيه‌ي گاوهاي شيرده از زمان زايش تا نقطع ي عطف شيردهي است . 

او د مزاياي ارتقا توليد شير گفت: هر كيلوگرم ارتقا شير در اين عصر ۲۰۰ كيلوگرم شير بخش اعظم در كل دوره‌ي شيردهي را در پي داراست .

بر شالوده اين گزارش، يك عدد ازمهم‌ترين كارداران مؤثر در سوددهي گله‌هاي گاو شيري تغذيه‌ي مناسب و صحيح است، زيرا بيش از نيمي (۶۰ تا۷۰ درصد ) از مخارج روزمره‌ي هر دامداري صرف هزينه‌هاي تغذيه‌اي شده و از طرفي يك عدد از مهم ترين عواملي كه مي‌تواند بر روي مقدار و تركيبات شير تأثيرگذار باشد، تغذيه مي باشد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۶:۱۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

از شير گرفته شدن بره ها

بره هاي نو به جهان آمده هنوز مكانيسم نشخوار ندارند .به‌اين برهان پروتئين مصرفي ازنوع NPN نمي باشد و از منابع طبيعي پروتئيني تامين گرديده هست .پيلت هاي موضوع به كار گيري بايستي در قطعات تعالي بريده گرديده باشند . بره هاي با سن كم هم استارت به مصرف كنسانتره در مقادير كم مي نمايند .بدين استدلال در 21 الي 30 روزگي بره ها ازشير گرفته مي شوند و به مصرف خوراكهاي نرمال استارت مي نمايند . آخورها مي بايست طوري ساخته شوند كه دست كم سرازير شد و پاش ، دست‌كم پرت و حداقل آلودگي با فضولات را دارا باشند . 
مي بايست در محل رشد سنگهاي ليس زدني معدني براي تامين مينرال وجود داشته باشد . 

از 
شير گرفته شدن بره ها 
به استدلال اين كه خوراك جايگزين گران مي‌باشد بره ها به زودي به مصرف علوفه عادت داده مي شوند . ولي قبل از اين كه بره ها تماما از شير گرفته شوند بايد به غذاهاي فيبردار عادت داده شوند .به حافظه اين‌كه بره ها در هنگام از شيرگيري استرسي نداشته باشند در مقدمه غذا جايگزين را از محيط دور مي كنيم . تا 7 الي 10 روز بعد از شيرگرفتن غذاي كمتري را بره ها مصرف مي كنندو در سود لاغر مي شوند .بره ها در 15 الي 20 روزازشيرگرفته مي شوند . اما مهمترين مساله در دوران از شيرگيري بره ها وزن زنده بره مي باشد .شايسته ترين وزن ازشيرگيري 9 كيلوگرم وزن زنده مي باشد . بره ها به فيس گروهي از شير گرفته مي شوند(به خاطر كاهش استرس) و در صورتي‌كه در محيط جديد نيز غذاي قبل ازشيرگيري باشد بره ها استرس خواهند داشت . 
بره ها تا رسيدن به 18 كيلوگرم بايد از غذاي حاوي 20-18% CP تغذيه نمايند . اين سبب مي شود عوارض ناشي از كمبود پروتئين در آتي كه با غذاهاي با فيبر بالا تغذيه مي گردند به دست‌كم برسد . 
بره ها آنگاه از مصرف 1200-900 گرم غذاي جايگزين شير يا در حدود 4 هفتگي از شير گرفته مي شوند . اما بايد مطمئن بود كه اين بره ها ديگر مي توانند از خوراكهاي دارنده فيبر تغذيه كنند . 

حفظ 
و بهداشت 
در بره هايي كه به طور مصنوعي بزرگ گرديده اند مي بايست واكسن ((آنتروتوكسمي)) تزريق شود . اولين بار در آغاز مصرف غذاي جايگزين شير و توشه دوم سه هفته بعد از آن از بار اوليه تزريق مي شود .(مخصوصا در بره هايي كه كمتر آغوز خورده اند) . 
در صورتيكه در بره ها اسهال چشم شود مي بايست بهداشت آب و حرارت و خاك محيط ارزيابي شود و در رخ ترقي دلايل به دامپزشك مراجعه شود . 


اصولي 
كه در رويش تصنعي بره ها مي بايست رعايت شود: 
1- 
يك مبداء شير مي بايست تامين گرديده و آغوز منجمد هميشه در دسترس باشد 2- از در ميان بره هاي ضعيف و متعدد فعالترين آن‌ها انتخاب شود . 
3- مطمئن شويم كه در 12 الي 18 ساعت نخستين زندگي بره ها آغوز كافي خورده اند . 
4- براي هر 0 .5 كيلوگرم وزن زنده 0 .25 
ميلي گرم سلونيوم تزريق شود ( ضد عارضه عضله سفيد ) 5- غذاي جايگزين بايستي مطلوب با سيسيتم گوارشي بره ها باشد . 
6- 
به خواسته تحت داخل شدن فعاليت ميكروارگانيسم ها شير مصنوعي مي بايست در 8 ال 15 مرتبه سانتيگراد مصرف شود 7- 
تا هنگامي كه بره ها خودشان بتوانند از پستانك مصنوعي تغذيه نمايند،بايستي به آن‌ها كمك كنيم تا عادت نمايند 8- 
3 الي 5 روز اول محافظت ويژه اي را روي طرز تغذيه بره ها اعمال نماييم تا مطمئن باشيم بره ها به مكيدن شير مصنوعي عادت كرده اند 9- 
وسايل و امكانات تغذيه تصنعي بايستي هر 2 الي 3 روز در اختيار گرفتن شود و كپسول و پستانك هاي زيان ديده بده بستان شود 10- در هنگام از شيرگيري بره ها بايستي 9 كيلوگرم وزن زنده داشته باشند . 
11- 
بره ها به آنتروتوكسمي جور D و C حساسند و بايستي دوبار عليه آن واكسينه شوند 12- زماني بره ها به 18 الي 20 كيلوگرم رسيدند مقدار بالاي پروتئين جيره كاسته مي شود . 
13- در مراتع با كيفيت چرا شوند و علوفه عالي مصرف نمايند . 

همزمان 
كردن فحلى در گوسفند 
هم‌زمان كردن فحلى در گوسفند بيشتر به‌منظور كوتاه نمودن دورهٔ زايش و همچنين ساخت بره‌هاى همسن است . اين فعاليت موجب در اختيار گرفتن تغذيهٔ بهتر گوسفند مى‌شود .از نقطه‌نظر گزينش برهٔ ماده (به‌خاطر نگهدارى ميش داشتى) و يا برهٔ نر (به‌خاطر نگهدارى قوچ گله) وضعيت مساوى براى بره‌ها ضروري مي باشد كه با همزمان نمودن فحلى مى‌توان چنين بره‌هائى را توليد و گزينش كرد . چنانچه بخواهيم در فصل معينى گله زايش داشته باشد، برنامهٔ مزبور مى‌تواند ياري قابل ملاحظه‌اى در اين امر بنمايد . براى هم‌زمان كردن فحلى بايستى با تجويز هورمون نحوهٔ فعاليت تخمدان‌ها را تحت‌تأثير قرار داده و ميش‌ها را اجباراً به فحل شدن وادار نمود . 
اين كار به روش‌هاى پايين صورت مى‌گيرد: ۱ . خورانيدن هورمون پروژسترون به اندازه ۵۰ ميلى‌متر به ازاء هر ميش در روز و به‌مدت ۱۶ روز، پروژسترون بازدارنده از پيدايش فحلى ميش‌ها به‌طور تك‌تك مى‌دهند ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از انقطاع هورمون ميش‌ها به‌طور گونه جمعى فحل مى‌شوند . اين روش چندان دقيق نميباشد چون جذب هورمون در تمام ميش‌ها يكسان نبوده و گاه رخداد مى‌افتد كه بعضى از ميش‌ها خيلى ديرتر فحل شوند . 

۲ . تزريق روزمره هورمون پروژسترون به ميش‌ها به‌مدت ۱۵ روز به مقدار ۳۰ ميلى‌گرم و يك روز در بين اين رويه كاملاً مؤثر بوده و تقريباً ۹۵ درصد ميش‌ها ظرف ۴۸ ساعت پس از قطع آخري تزريق فحل مى‌گردند اما تزريق تر و تميز ميش‌ها از نقطه‌نظر اقتصادى گاهى مقرون به صرفه نميباشد و به‌علاوه از لحاظ بهداشتى اين كار تحت لحاظ دكتر دامپزشك بايستي انجام شود . 

۳ . استفاده از اسفنج آغشته به هورمون پروژسترون: در اين خط مش اسفنج فوق را در باطن واژن مقابل گردن رحم قرار مى‌دهند؛ معمولاً از انتهاى اسفنج فوق نخى به بيرون كشيده شده كه برداشت آن به‌راحتى امكانپذير ميباشد . اسفنج به‌مدت ۱۵ روز در مهبل ميش باقى مى‌ماند و بعد از آن در يك روز تمام آن‌ها را از مهبل خارج مى‌كشند، تقريباً ۲۴ الى ۴۸ ساعت بعد عمده ميش‌ها فحل مى‌گردند . عيب اين شيوه در اين ميباشد كه هنگام بيرون كشيدن اسفنج اثر زخمى بر جاى مى‌گذارد كه گاهى موجب عفونت رحم مى‌گردد . 

۴ . ايجاد فحل دسته‌جمعى در گله با استفاده از تغيير و تحول شدت نور: در اين خط مش گله را پس از زايش در سالن‌هاى پوشيده و فاقد پنجره قرار مى‌دهند و به‌وسيله لامپ‌هاى متفاوت سالن را روشن مى‌كنند؛ همزمان با اين عمل يك عصر رژيم غذائى پرانرژى براى گله ترتيب مى‌دهد؛ در صورتى‌كه تهيه روشنايي صحيح رخ گيرد، ميش‌هاى كم كم و يكنواخت فحل مى‌شوند . مقدار نور بستگى به وضعيت جغرافيائى محل دارااست . بايستي شرايطى كه در فصل جفتگيرى در هر محل وجود دارد، در تالار مزبور رعايت شود . 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۱۸:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي توليد شير

جمعيت 
زمينه هدف : 1- گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي توليد شير . 
( گاوهاي اصيل و دورگ 2- بخشها پرتراكم و مجتمع هاي دامپروري و توليد شير و گوشت . 
3- كانونهاي پيدايش قبلي بيماري ( گاو و گوسفند ) . 
4- مجتمع هاي پرواربندي و توليد گوشت . 
5- دامهاي عشايري در دوران كوچ و نقل و انتقال . 
6- روستاهاي هم جوار با مجتمع ها و گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي . 

راه 
واكسيناسيون : به كارگيري از واكسن كشته تب برفكي ساخت موسسه رازي و يا وارداتي كه از سوشهاي درگردش ويروس تب برفكي بومي تهيه ميشود مناسبترين واكسن درحال حاضر ميباشد . بازه واكسيناسيون برابر با توصيه شركت آفريننده واكسن حداقل هر 4 ماه يكبار در واحدهاي دامپروري و بخش ها اشاره گرديده و همراه با استفاده از راپل واكسن و رعايت تمامي اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي ذكر شده مي باشد . 

مثال 
برداري و ارسال مثال : به منظور آگاهي از نوع سويه هاي در چرخش بيماري تب برفكي و آگاهي بموقع از تغييرات آنتي ژنتيكي آن و بكارگيري آن در توليد واكسن مطابق با ويروس در گردش ،نمونه برداري و ارسال صحيح و مطلوب آن از GecmJ بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد . 
نمونه بايد از دامهاي تب دار ، طاول هاي نتركيده و يا جديد تركيده برداشت گرديده باشد . 
مثال بايد به ميزان كافي و دست كم يك گرم باشد . 
نمونه بايد در بافر منحصر انتقال نمونه تب برفكي و در كنار يخ به آزمايشگاه ارسال گردد . 
انتقال نمونه و شروع آزمايشات نبايد بيشتر از 48 ساعت ارتفاع بكشد . 
در انتقال نمونه بايد از ظروف منحصر كه باعث ايجاد آلودگي نشود، به كار گيري نمود، تا بتوان از آزمايشات نتايج مثبت دريافت گردد . در آزمايشگاه ، مثال بايد به راه استاندارد ( اليزا ) آزمايش و آزمايشات تكميلي جداسازي و شناسائي ويروس انجام گيرد . 
چنانچه مساله فوق انجام نگيرد پاسخ هاي بسياري از نمونه ها منفي خواهد بود در شرايطي كه حضور بيماري انكارناپذير بوده ، شرايط نا مناسب برداشت و ارسال مثال همواره خطر عدم شناسائي تغييرات ويروس و يا حضور سويه هاي جديد را در برخواهد داشت . 


كارداران 
عفوني توليد كننده سقط جنين در ميشها 
سقط جنين عارضه اي ميباشد كه دام ماده كار كشته به نگهداري جنين نبوده و ان را از تن دفع مي نمايد و در اين رابطه عامل ها عفوني و غير عفوني مي توانند مننجر به سقط جنين گردند . از پاراگراف عامل ها عفوني ساخت كننده سقط جنين, كامپيلوباكترفتوس (ويبريو فتوس) كلاميديا پستيس (عامل سقط جنين آنزئوتيك , لپتوسپيروز, بروسلوز ( جور بروسلا اوويس , استدلال ساخت كننده تورم اپيديديم در قوچها ) تب كيو, بوردر ديزيزوبلو تانگ و از دست اندركاران غير عفوني مي توان ضربه و ضغطه كمبودهاي تغذيه اي و مسموميت حاصله از گياهان سمي را اسم برد . 

شيوع سقط جنين هايي كه تا 3 هفته اول آبستني رخ مي دهند اغلب به استدلال كمبودهاي مواد غذايي و يا اين كه ناشي از استرس مي باشد كه معمولاً‌تا اندازه 25 درصد مي برسد سقط جنين هايي كه بيش از مقدار 5/1 الي 2 و حتي 5 درصد عادي بوده و چنانچه اين اندازه به حدود 20 الي 30 درصد رسد و اقدام بهداشتي حتمي در مورد آن فيس نگيرد مي تواند تا ميزان 80درصد ترقي نمايد كه از اين لحاظ منجر خسارات اقتصادي و بهداشتي در دامداري مي گردد . 


كمپيلوباكتريوزيس 
CAMPILOBACTERIOSIS 
ادله بيماري باكتري ويرگولي شكلي هست به اسم كامپيلوباكترفتوس كه قبلا ويبريوفتوس ناميده مي شد و علت ويبريوني سقط جنين گوسفند با گاو فرق مي كند . 

انتقال بيماري از روش خوردن مواد آلوده و كثيف به ترشحات جنين سقط شده مي باشد . 

علامت هاي بيماري : عارضه سقط جنين در 6 الي 8 هفتگي عصر ابستني و هم تلف شدن بره هاي تازه متولد گرديده از نشانه هاي بارز اين بيماري باكتريايي مي باشد . بيماري در دامداري شديدا واگير‌دار بوده و دام در گير پس از بهبودي ممكن هست براي مدام ناقل بماند . 


تشخيص آزمايشگاهي 
تهيه و تنظيم 
لام از محتويات شيردان جنين و كشت از محتويات شيردان جنين 

كنترل و درمان: 
دامهايي كه سقط نمودند مي بايست سريعاً‌از بقيه دامها قطع شده و بعد حذف شوند زيرا امكان داراست ناقل باقي بمانند . 

بره هاي زنده متولد شده بايد حذف شوند . 

درمان ساير دامهاي گله بوسيله تتراسيكلين انجام گيرد . 


توكسو پلاسموزيس TOXOPLASMOSIS 
ادله بيماري,‌انگلي پروتوزوايي هست به اسم توكسوپلاسما گنده اي كه در سلولهاي اپي تليال روده دام آلوده و كثيف معاش مي كند . بيماري توكسو پلاسموز قابل سرايت به انسان مي باشد . 
منش 
انتقال 
از شيوه ميل كردن مواد غذايي و آب آلوده و كثيف به اووسيت انگل كه از شيوه مدفوع گربه دفع شده مي باشد . 

تماس 
بدون واسطه دام با مواد آلوده به ترشحات جنين سقط گرديده نماد 
هاي بيماري عارضه سقط جنين در هر تراز اي از مدت آبستني مي تواند رخ دهد و اندازه شيوع آن ممكن ميباشد تا 80درصد رسد در حالتي كه آلودگي در اولِ عصر آبستني باشد موجب جذب و مرگ جنين مي شود و درصورتي كه آلودگي در اواخر آبستني باشد باعث سقط جنين مرده زايي و يا به دنياآمدن بره هاي ضعيف مي گردد . 
تشخيص 
: آزمايش 
فلورسنت انتي بادي مواد كوتيلدونها آزمايش 
مايعات جنيني با استفاده از تست اگلوتيناسيون لاتكس تست 
هيستوپاتولوژيكي بافتهاي جنين مانند: مغز,‌شش , كبد , قلب , كليه , طحال كنترل 
: دوري 
از ورود گربه ها به انبار غلات , آبشخوار و انبار علوفه انهدام 
فوري مواد آلوده به ترشحات جنين سقط شده كنترل 
جوندگان و پرندگان از نظر كاستن مخازن عفوني اجتناب از نوشيدن شير دامهاي آلوده و كثيف به ويژه بوسيله زنان باردار و اطفال . 

كلاميديوز 
CHLAMYDIOSE پسيتاكوزيس 
لنفوگرائولوم PSITTAغير مجاز مي باشدIS LYM PHOGRANULOMA VENEREUM مياگاوانلار 
MIYAGAWANELLA و بدسوني BEDSONIA باكتريهايي مي باشند كه تنها در سلولهاي زنده مي توانند پرورش و تكثير كنند و از اين جهت از بقيه باكتريها متمايزاند . 
تاكنون 2 گ ونه از كلاميدياها را شناسايي كرده اند كلاميدياتراكو ماتيس (CH . Trachomatis) كه بشر را نيز آلوده مي سازد و ديگري كلاميدياپسيتاسي (CH .Psittaci) كه فقط دامها را آلوده و كثيف مي سازد . مدل اخير مي تواند با بقيه بيماريها از قبيل كراتوكونژنكتيويت (kratoconjunctivitis), ارتريت (arthritis) و پنوموني (pneumonia) هم پا بوده ولي به ندرت در يك گله تواما ديده مي شود .در سال 1950 براي اولين توشه سقط جنين حاصل از كلاميد يا اين كه به اسم سقط انزوئوتيك (abortion enzootic) در اسكاتلند معرفي شد و سپس در سال 1958 در ايالات متحده و آنگاه در سال 1976 در آلبرتا و بالاخره در سال 1977 در اونتاريو گزارش شد . ميزان‌ آلودگي كلاميديايي در بز و گوسفند نسبتاً يكسان گزارش مي شود . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۶:۲۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

معضلات ورم پستان

معضلات ورم پستان نيزاز مسائلي ميباشد كه از مدت تليسه گي آغاز مي شود و در دام هاي بالغ خودرا نشان مي‌دهد كه بخش مربوطتوضيح داده خواهد شد . از مسائل با اهميت تاثير گذار در دورهانجامواكسيناسيون است كه طبق پروتوكل هاي منطقهاي وعلمي اجرا مي شود داده خواهد شد . 
ج) 
دست اندركاران اثرگذار بر ارتفاع عمر مفيدگاوهايشيري در مرحله ي توليد با پيشرفت صنعت گاوشيري وافزايش پتانسيلتوليدي گاوها آلرژي آن ها نيز بالاترمي رود و از گزاره يآن آلرژي ها نسبت به بعضيمتابوليت هاي سمي هست كه با اعتنا به حجم بالاي ايجاد و افزايشمتابوليسم تن ايجادمي شوند . در صورتي كه قصوري در چكيده از شرايط استاندارد صورت دهد حيوان از تعادلخارجمي شود و گشوده گرداندن آنبه موقعيت استاندارد مشكل خواهد بود از سوي ديگر تغييراتيكه در فرآيند مختلف ساخت در سيستم فيزيولوژي حيوان رخ مي دهد مي تواند زمينه سازخروج ازتعادل متابوليتي باشند . با توجه به كاهش توليد شير در آخرها آبستني ازاحتياجات دام در اين عصر كاسته مي شود وحجم خوراك ونوع مواد خوراكي تغيير مي كندو اوج آن در زمان ي كم آبي چهره مي دهد در اين حالا سيستم گوارشي و اندامهاي وابسته باسطح و كيفيتخوراك آدابته مي شوند . 
وضع حمل باعث تغييرات معني دار درسطحمتابوليت خون و همين طور اشتهاي دام هم كاهش مي يابد واز ميزان مصرفي طعام كاستهميشود بخصوص اگر دام بيش از حد چاق شده باشد . درادامه حيوان آدابته به خوراككموتوليد رو به ارتقاء مواجهاست كه نياز غذاي ي بالايي را مي طلبد اندازه ايجاد تا ۶۰روزه گي به نقطع ي عطف خويش مي رسد در صورتي كه اندازه غذا ۸۰-۷۰روز طول مي كشد تا به اوجخودبرسد كه اين تفاوت سبب ساز مي شود كه حيوان با بالانس منفي انرژي مواجه شود . مجموعاين كارداران باعث مي شود كهاكثر بيماري هاي متا بوليك از وضع حمل تا يك ماه سپس از آنرخ دهند . 
تغييرات 
دما و كيفيتبستر و سيستم شير دوشش در تشديد اين آلرژي ها سهم بالايي دارا هستند نوعجيره نويسي وتامين احتياجاتحيوان به فيس قابل جذب تامين توازن احتياجات در خوردن فيبر كافي وگرفتن اقتدار گزينش از گاو ازمواردي كه دركنترل اين حزن ها اثر گذار خواهد بود نكته ي حائز اهميت وابستگي اين ناهنجارها به يكد يگر ميباشد كه ممكن استدر گاو درواحد بازه زماني به تعدادزيادي از آنان در گير شوند كه معمو لا ابتلا به يكي اندرز ميكرد زآنهازمينه ي دچار شدن به سايرين را ايجاد مي كند . 
نكته ي ديگر اين استكه تغييراتمتابوليتي در تن بهصورت پيوسته است و به يك تراز كه رسيد، براي رشد دهنده قابلرويت مي شود وممكن مي‌باشد درصد بالايي از گلهدر ميزان گيري متا عطر ليت خون غير نرمالنشان دهند كه بدون نشان دادن عارضه ها باليني در اندازه ساخت صفات توليدمثلي و لنگشدام ايجاد تغييراتنامطلوب نمايند و طول قدمت توليدي موءثر حيوان را كاهش دهند . 
● 
بيماريهاي متابوليكي مهم: ۱) 
تب شير در مقطع وضع حمل به علت مصرف زيادكلسيم كه در آغوز و رحم رخ مي دهد و كاهشاشتهاي دام و حركات لوله ي گوارش و نيزتاخير ‍پاسخ به تحريك ۱و ۲۵ دي هيدروكسي ويتامينD ( تحريك پارا تيروييد و تحريك ۲۵ دي هيدروكسيويتامينD طبيعي ميباشد ) و عدمموبيليزه شدن مقدار كافي كلسيم از روده واستخوان اندازه كلسيم خون را به مقدار( mg/dl) ۸ كاهش مي يابد ( ميزان طبيعي mg/dl۸-۱۰ است) در صورتي كه يكي از موارد فوق شديدتر باشدمقدار كلسيم خون به حديميرسدكه مبتلا شدن به تب شير را ايجاد مي كند(۷) . 
كه از ايستادن با لرزش درمرحله ي نخستين (درمقدار mg/dl۶ .۵) و نشستن روي جناق همراه با افسردگي در مر حله يدوم (در ميزان mg/dl ۵ .۵ ) و دراز كشيدن به پهلو و بيتوجهي به پيرامون (درمقدارmg/dl ۴ .۵) در مرحله ي سوم فيس خواهد بخشيد ودر نهايت دام به علت فلجي ماهيچه ها تنفسيتلف خواهدشد . معمولا ۷۵ درصدموارد در ۲۴ ساعت اول و ۵درصد در ۲۴ ساعت دوم زايمان فيس مي دهددامي كه تا قبل از اين در گير گرديده ودام هاي كهن سال حساسترند . 
۲) 
كتو زيس عارضه ي ديگر زماني چهره مي دهد كهمقدار مواد مغذي جذبي به ويژه انرژي درحوالي وضع حمل كاهش يابد . و فيض ي آن كاهشگلوكز خون و ارتقاء موبيليزه شدن ذخاير بدني به ويژه چربي ها ست . بخشياز ليپيدهايي كه موبيليزه شدهاند تبديل به اجسام كتوني مي شوند و اينبه علت فقدان مقداركافي اگزالواستات و تجمع استيل كوآانزيمA صورت مي دهد . اگزالو استات به علت كمبودگلوكز دارااست مسيرگلوكونئوژنز مي شود فيض ياين فعل و انفعالات بالا رفتن اجسامكتوني خون هست و حضور اين اجسام در خون كاهش اشتها را تشديد مي كندودام به سرعتلاغر مي شود ومقدار شير توليدي كاهش مي يابد و اجسام كتوني در شير و ادرار مشاهدهمي شوند . 
شيوع اين ناهنجاري از ۱۰ روز تا ۶هفته بعد از آن از وضع حمل ميباشد و نقط ي اوج آن درهفته ي سوم مي‌باشد تعداد زيادي از گاو هاي شيري به جور زير باليني يامقدماتي كتوزمبتلايند بيماريهايي نظير : جفت ماندگي ، جابه جايي شير دان ،در گيري با جسم خارجيمي توانند مسئله ساز كتوز شوند ۳) 
سندروم كبدچرب: در بالانس منفي انرژي اسيد چرب آزاد شدهاز بافت آديپوزبه سمت كبد حركتمي كند ودر كبد در اين شرايط به علت فقدان اگزالواستات قسمتي ار آنتبديل به اجسام كتوني مي شود و گوشه اي از آندر كبد تجمع مي يابد وبه تري گليسريدتبديل مي شود و به برهان كمبود توان نشخوار كنندگان در تجزيه ياانتقال تريگليسريد ها اين مواددر كبد تجمع مي يابند كه حدود ۶۰-۳۰ درصد وزن كبد را اشغال ميكنند( در وضعيت طبيعي ميزان ۵ درصد است .) ومنجر به مختل شدن فعاليت هاي كليدي كبدمي شود . 
۴) 
جفتماندگي : جفت معمولا در ساعت نخستين و ياساعات اوليه آن‌گاه از وضع حمل خارج مي شود درصورتي كه از۱۲ ساعت گذر كرد وخارج نشدعارضه يجفت ماندگي صورت داده مي باشد . 
دو علت مي تواند در بروز اين علت مسبب باشد ؛ اولاينكه جفت در ۵ روز پيشين از گوساله زاييطبيعي آخرين مرحله ي بلوغ خويش را طي مي كندكه اين سطح سبب ساز به سست شدن تماس في مابين جفت ورحم مي شود . در صورتي كهگوساله زودتراز اين ۵ روز بهدنيا بيايد فراواني جفت ماندگي بالا مي رود . دوم فقدان يا تضعيفانقباضات رحمي يعني مواردي مثل تب شير كه بازمان خارج راندن جفت تداخل مي يابدبيا سخت زايي و . . . . كه منجر آلودگي رحم مي شود وتب بالا جفت ماندگي راافزايش ميدهد از طرف ديگركمبود ويتامين A يا اين كه بتا كاروتن، سلنيوم ، يد وسطح اشتباه كلسيم وفسفر هم سبب ساز اين ناهنجاري ها مي گردند . 
۵) 
جا به جايي شير دان محل شير دان (معده ي با اهميت )گاو در كف در طرف راست شكم مي باشد در دو ماهاخر آبستني به علت رشد زياد محوطه ي رحميفضاي شكمبه و ساير اجزاي دستگاه گوارش محدود مي شود و آنگاه از زايماناگر شكمبه دربازگشت به محلاصلي خويش در گير تاخير شود شيردان در فضاي خالي ذيل شكمبه به طرف چپحركت مي نمايد .و دست اندركاران مانند تب شير ، كبد چرب، ورم پستان به تيتر مستعد كننده ي اينعارضه به شمار مي فرآيند ناكافي بودن ميزان دريافتي غذا از گاوهايزايمان كرده وياكمبود علوفه يحجيم ويا عواملي كه سبب كم تحركي ماهيچه ها تجمع گاز در شكمبه مي شودمانند غلات سبب ساز اين عارضه مي شوند . ۹۰- ۸۰درصد مواد جابه جايي شيردان به سمت چپاست . پي آمد جابه جايي شيردان تجمع گاز در آن ودر غايت نفخ كه حيوانرا خواهد كشتاين عارضه در ۶هفته ي اوليه بعد از آن از وضع حمل با فراواني ۳ درصد چهره مي دهد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۲۶:۲۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نكات مهم در بررسي سلامت گوساله ها

نكات 
اساسي در نظارت تندرست گوساله ها 
يك دامدار غالب براي پيشگيري از بروز بيماري و تلفات دامي و همينطور عدم نياز به صرف هزينه هاي فراوان دارو و درمان دام، بايد مرتبا گوساله ها را آناليز كرده و در اين تحليل هفت نكته را مد نظر داشته باشد . در رخ وجود علامتها خطر در گوساله مي بايست معاينه دقيق را به دامپزشك بسپاريد . 

نكات 
داراي اهميت در چك تندرست گوساله ها دقت 
به بوي ادرار هنگامي در درحال حاضر بازديد از رده نگهداري و رشد گوساله ها هستيد بوي ادرار آنان را استشمام كنيد . بوي تند ادرار قادر است آرم ابتلاي دام به اسهال يا اين كه عفونت گوارشي باشد . در صورتيكه بوي ادرار ناشي از تراكم دام ها باشد خطر پيدايش پنوموني در روزهاي آينده دامها را تهديد مي كند . 

جنبش 
دام به جنبش دام توجه كنيد . همگي گوساله هاي شيرخوار به محض ديدن كارگر مسئول شيردهي به سمت وي حركت مي‌نمايند . در صورتي‌كه گوساله اي در اين شرايط تكان نكرد بايستي وي را معاينه فرماييد . 

نكات 
با اهميت در ارزيابي تندرست گوساله ها اشتهاي 
گوساله اشتهاي دام نشان دهنده سلامت آن است . در‌صورتي‌كه گوساله براي نوشيدن شير ولع دارد يعني از سالم نيكي برخوردار هست . گوساله هايي كه به نوشيدن شير بي ميل مي‌باشند و يا اين كه شير را نيم خورده رها مي‌كنند ممكن مي‌باشد مريض باشند . 

نكات 
داراي اهميت در آناليز سلامت گوساله ها از درخشان بودن چشم ها و تميز بودن ناحيه مقعد گوساله مطمئن گرديد . 
پوشش بدن يك گوساله سلامت براق يكنواخت مي‌باشد . ريزش موها، پوف يا چغل بودن پوشش گوساله مي تواند نشان از وجود عارضه در گوساله ها باشد . 
نكات 
مهم در نظارت سلامت گوساله ها يك گوساله سالم بايستي نشخوار كرده و به ميزان كافي بخوابد . كيفيت بستر گوساله را هم تحليل كنيد . 
به صداي نفس كشيدن گوساله توجه نماييد . نفس هاي صدادار مي تواند علامت وجود بيماري هاي تنفسي در گوساله باشد . 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۰:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

افزايش بهره وري صنعت مرغداري


خلاصه 

افزايش بهره وري صنعت مرغداري با سختي ها گوناگوني از قبيل ظهور ناگهاني عامل ها بيماريزا و مقاومت داروئي در پيش‌رو ميكرواورگانيسم هاي بيماريزا ياور است ضمناً مصرف بي راه و حساب نشده مواد داروئي و مدير نامناسب نيز مي‌توانند در رويش و رشد طيور اثر نامطلوبي داشته باشند . 
-در اين بازبيني خلاصه اي از مصرف پروبيوتيك ها جهت خودداري از توسعه و گسترش بيماريها در طيور و نقش مؤثر آن‌ها در بالابردن كاركرد طيور ، خوبتر نمودن پاسخ هاي ايمني ، بي ضرري و بهبود بهداشت گوشت در جوجه هاي گوشتي و در غايت حمايت و مراقبت بهداشت مصرف كننده شرح داده شده هست . 


مقدمه 

صنعت مرغداري در بيشتر كشورها بعنوان يك فعاليت اقتصادي قابل توجه مدنظر مي‌باشد معذالك مشكل ها ناشي از توسعه و گسترش بيماريها و حالت نا مناسب محفظه و ضعف مديريت با ضررهاي جبران ناپذير اقتصادي هم پا است . ضروري به ياد آوري است كه در سالهاي اخير پيشگيري و كنترل بيماريها با مصرف بيش از حدّ داروهاي دامپزشكي يار بوده مي‌باشد معذالك مصرف بي شيوه داروهاي ضد باكتريائي هميشه مورد سؤال بوده و مدارك گسترده اي در مورد نظارت مقاومت باكتريهاي بيماريزا در دسترس هست با اعتنا به مدارك بدست آمده مصرف آنتي بيوتيك ها چه بسا بعنوان ارتقا رويش طيور هم در كشورهاي پيش رفته ممنوع ميباشد با توجه به نكات خاطره شده كارشناسان ، محققين تغذيه طيور و دامپزشكان درصدد بر آمدند كه در جهت افزايش پرورش طيور مواد بي ضرر و زيان ديگري را جايگزين مصرف آنتي بيوتيك ها بنمايند در اين رابطه مصرف پروبيوتيك ها بجاي آنتي بيوتيك ها درنظر گرفته شد و تعداد متعددي از مزرعه داران ترجيح ميدهند براي ارتقا پرورش طيور بجاي آنتي بيوتيك ها از پروبيوتيك ها به كارگيري نمايند . 
-اضافه كردن باكتريهاي مفيد غير مقاوم يك پديده يا اين كه تفكر جديدي نميباشد و از سال هاي قبلي به كارگيري از چنين موادي معمول بوده ميباشد معذالك بايستي بيش تر نمائيم هنوز نيز آنطوريكه بايستي و احتمالا مصرف پروبيوتيك ها عموميت نيافته هست از طرفي بررسيهاي ديگري نشان داده اند كه مصرف پروبيوتيك ها در جوجه هاي از تخم در آمده و نوزاد ، آنان را در مقابل گسترش سالمونلا آنتريتي ديس (Salmonella enteritidis) ايمن نموده و از تجمع و كلني شدن اين باكتري در دستگاه گوارش خودداري مي كند . 

-متخصصين معتقدند خوب تر مي باشد غذاهاي مفيدتر و اقتصادي تري جهت پرورش و پرورش طيور ارائه شود وانگهي غذاي خوب به تنهائي قضيه مشاجره نميباشد بلكه خوب تر به كارگيري كردن يا خوبتر مصرف كردن خوراك قابل اهميّت هست . چون تغييرات مواد متشكله تغذيه طيور و جيره بهداشتي دام مي تواند در توازن و تعادل ميكروفلور مو جود در روده ها تاثيرگذار باشد و حتي قابليت دارد با نبودن توازن در ميان باكتريهاي اثرگذار و باكتريهاي مضر هضم مواد غذائي در روده نقص‌ ساز بشود . توازن مطلوب در ميكروبيوتاي روده در بهبود تغذيه و جذب آن و افزايش انرژي طيور و مراقبت بهداشت طيور اهميت داراست . 
-پروبيوتيك هاي متعلق به لاكتوباسيلوس ها (Lactobacillus) ، استرتپوكوكوس ها (Streptococcus) ،بي فيدوباكتريم(Bifidobacterium) ، آنتروكوكوس(Enterococcus) ، آسپرژيلوس(Aspergillus) ، كانديدا(Candida) و ساكاروميسس ها(Saccharomyces) در تغذيه و رويش طيور ، متعادل كردن ميكروفلور روده ، ممانعت از توسعه عامل ها بيماريزا تغييرات مفيد هيستولوژي بافتهاي روده ، بهبود ايمني و تغيير شاخص هاي هماتولوژي و بيوشيمي طيور، اصلاح ويژگيهاي گوشت در جوجه هاي گوشتي و ارتقا كيفيت آن نهايت اثرگذار و مثمر ثمر ميباشند . 
-در اين باز نگري اصول و مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها را مد حيث قرار داده و خلاصه اي از مصرف وبكارگيري پروبيوتيك ها را در رويش طيور بازگو مينمائيم . توصيف 
پروبيوتيك ها 
از زمانهاي قديم پروبيوتيك ها از راههاي مختلفي قابل استعمال بوده اند اما بعداً بعنوان مواد اضافي و مكمّل در تغذيه طيور درنظر گرفته شدند و بررسيها نشان دادند كه مصرف پروبيوتيك ها در تغذيه طيور اثر مفيدي در برقراري توازن و تعادل ميكروبيوتاي روده مي‌توانند داشته باشند بعبارت ديگر محققين توصيف نموده اند كه هرگاه كشت اختصاصي ميكرواورگانيسم هاي زنده مثلاً لاكتوباسيلوس(Lactobacillus spp) به حيوان خورانده شود ميتواند در برقراري توازن و تعادل اورگانيسم هاي اثرگذار و اورگانيسم هاي بيماريزاي موجود در روده اثر مثبتي داشته باشد يا بعبارت ديگر از رشد و انتشار ميكرواورگانيسم هاي بيماريزا خودداري مي كند . 
-بر طبق توافق بدست آمده در اداره جهاني بهداشت (WHO) و سازمان خوار و بار جهاني(FAO) پروبيوتيك ها دربرگيرنده ميكرواورگانيسم هاي زنده اي مي باشند كه هرگاه به اندازه كافي تجويز شوند در بهبود سالم صاحب خانه نقش مؤثري دارا هستند . 
بطور 
كاملتر پروبيوتيك ها ميكرواورگانيسم هاي زنده اي مي‌باشند كه بيماريزا نبوده و سّمي هم نيستند و هرگاه از شيوه دستگاه گوارش خورانده بشوند براي بهداشت و سالمي صاحبخانه مناسب هستند 

البته در صورتيكه بدلايل متفاوت ، طيور با ارتقا تنش و حزن روبرو بشوند باكتريهاي مفيد بخصوص لاكتوباسيلوس ها تعدادشان ناچيز شده و تعداد باكتريهاي غير موءثر ارتقا مي يابد كه اين خويش مبنا گذار يا منشا بيماريهاي روده اي نظير اسهال حاد ، يا اين كه مزمن و ناچيز شدن يا از در ميان رفتن فاكتورهاي رويش ميگردند: -طيوري كه بطور طبيعي معاش مينمايند فلور بي نقص روده اي را از مدفوع مادر اخذ مي‌كنند و در نتيجه در پيش‌رو بيماريها مقاوم هستند معذالك مي بايست تذكر نمائيم كه جوجه ها يا اين كه طيوريكه بطور تجارتي رويش مي يابند و در هچري هائي كه تميز ميباشند از تخم مرغ بيرون ميآيند فاقد اورگانيسم هائي مي‌باشند كه بايستي در روده طيور وجود داشته باشند . 
ضمناً آلودگي پپوسته تخم مرغ مي تواند در ويژگيهاي ميكرو فلور روده اثر نا مطلوبي داشته باشد از طرف ديگر ترشح اسيد كلريدريك از 18 روزه گي در جوجه هائي كه در هچري مراقبت مي‌شوند استارت مي شود و ميتواند اثر كاملاً نامطلوبي بر فلور روده داشته باشد براين اساس طولاني تر كردن يا اين كه بكارگيري سريع پروبيوتيك ها در زمان نوزادي براي محافظت و برقراري مجدد توازن ميكروفلور روده دوچندان اضطراري مي‌باشد . 
-گونه 
هائي از باكتريها كه در شرايط فعلي به تيتر پروبيوتيك ها بكار برده ميشوند دوچندان دوچندان ميباشند و مهترين آنها : عامل ها ميكروبي ذيل ميباشند: لاكتوباسيلوس 
بولگاري كوس(Lactobacillus bulgaricus) لاكتوباسيلوس 
اسيدو فيلوس(Lactobacillus acidophilus) ، 
لاكتوباسيلوس كازه اي(Lactobecillus casei) لاكتوباسيلوس 
هلوي تيكوس(Lactobacills helveticus) لاكتوباسيلوس 
لاكتيس(Lactobacillus lactis) لاكتوباسيلوس 
سالي واريوس(Lactobacillus salivarius) لاكتو 
باسيلوس پلانتاريوم(Lactobacillus planetarium) استرپتوكوكوس 
ترموفيلوس(Streptococcus thermophiles) (Enterococcus faecalis) ، بي فيدو باكتريم (Bifidobactrium spp) و اشرشياكولي(Esherichia coli) مي باشند . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵:۵۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |