مصرف آب در كنار شير


مصرف آب ودر اختيار گذاشتن آب در كنار شير ياجايگزين شير سبب ارتقاء ماده ي خشك مصرفي مي شود . البته ممكن مي باشد كه گوساله كه به طور آزادانه آب در اختيار دارد بيش از موضوع نياز آب مصرف نمايد ودر روند لخته شدن شير ايراد ايجاد كرده وموجبات اسهال را آماده كند . 
با توجه به قيمت بالاي موادمغذي مصرفي گوساله ها همت بر اين هست كه گوساله در حد نياز رشد مناسب تغذيه شود ومصرف بيش از حد آن باعث چاقي مي شود و قابل قبول نخواهد بود .چون از يك طرف هزينه ي تمام گرديده ي رويش بالا مي رود واز طرف ديگربا اعتنا به فرايند ي از شيرگيري قابليت ازخوراك افتادن واز بين رفتن اين هزينه ها بيشتر خواهد بود مضاف بر آن باتوجه به هزينه ي رويش پائين دربعد از شيرگيري به صرفه خيس ميباشد كه حتي المكان به آن زمان موكول شود . 

از شيرگيري گوساله ها و تبديل خوراك مايع به جامد و تغييركيفيت ماده ي خوراكي مي تواند گوساله ها را با نقص‌ مواجه كند كه بايستي با سياست هائي مانند حذف تدريجي شير و تامين احتياجات به طور كامل از مواد خو راكي مي بضاعت اين استرس را به دست كم رسانيد گفته مي شود كه گوساله زمانيكه ۱ درصد وزن بدن ، ماده ي خشك مصرف كند مي تواند از شير گرفته شود كه گيسو ثر از حجم پيش معده، كيفيت پرزهاي آن و فلورميكروبي آن است . 
● 
كارداران موءثر بر مرگ و ميرگوساله ها: ▪ 
اسهال چيزي حدود ۵-۷ درصد گو ساله ها تا پايان دوره ي رشد تلف مي شوند(۳) كه متاثر از عامل ها تغذيه اي، محيط و پاتوژنيك است كه رقم قابل توجه و انتخاب كننده دراقتصاد گاوداري مي باشد . علاوه بر مرگ و مير ،هزينه هاي درمان و گشوده گرداندن دام به وضعيت نخستين نيز هزينه ي قابل توجه را به خود معطوف مي‌كند .تيتر گرديده اسهال در سال ۱۹۹۱ ،۲۵۰ميليون دلار براي صنعت گاو شيري امريكا هزينه به دنبال داشته ميباشد . 
بخش عمده اي از مرگ و مير در گوساله ها به علت اسهال چهره مي دهد كه اين اسهال مي تواند با منشا تغذيه اي و پاتوژنيك باشد . معمو لا به لا دست اندركاران تغذيه به مقدار كمتر منجر كاهش قوام مدفوع نسبت به دست اندركاران پاتوژنيك مي شود و امكان برگشتبه حالت اوليه در آن ها سهل تر است . گوساله هاي جديد متولد شده در اثرعواملي نظير ؛محيط غيربهداشتي ، مصرف ناكافي آغوز ،مصرف آغوز يا اين كه شير نا مطلوب يا اين كه مصرف بيش ازحد مستعد ابتلا به اسهال شونده اندازه شيوع پاتوژن هاي ايجاد كننده ي اسهال هم تاثيرقابل توجهي دارد . از مدل هاي عمومي مي بضاعت و توان به باكتري اشريشيا كلاي (كه در هفته ي نخستين سبب ساز به اسهال كشنده مي شود ) باكتري سالمونلا( از هفته ي نخستين تا هفته يچهارم عمل مي‌نمايد ) و ويروس هايرتاويروس و كورناويروس (كه به ترتيب از هفته ي اول و دو،سه روز اوليه رخداد مي افتند و سبب ساز به اسهال آبكي وكشندهمي شوند)اشاره كرد . پيشين ازشروع اسهال آگاهيهايي مثل آرام شير خوردن و بازي كردن با شير وعدم تمايل به نوشيدن،خوردن ودراز كشيدن به پهلوي راست و كاهش مدفوع از آن جمله مي باشند . بعد از بروزاسهال به علت كاهش آب بدن و دفع الكتروليتهاي ضروري وعدم هضم وجذب كافي مواد خوراكي گوساله به شدت حس ضعف مي نمايد در مواقعي هم استدلال عفوني واردخون شده وايجاد سپتيسمي مي كند كه مجموع عوامل فوق منجر مرگ دام مي شود ممكن مي‌باشد كه دام جان سلامت به در برد اما به تجربه ثابت گرديده كه گاوي كه از گوسالگي سوابق اسهال داشته نسبت به گاوهاي ديگر در ادامه معاش جراحت پذيرتر بوده مي‌باشد . 
ـ 
اقداماتي كه در دوران اسهال مي بايست انجام بخشيد : ۱) 
انقطاع كردن گوساله آلوده از ديگر گوساله ها ۲) 
جايگزين كردن مايعات با الكتروليت ها جهت بالا بردن قوام مدفوع وتامين نيازدام ۳) 
مصرف شير والكتروليت به فيس يك درميان ۴) 
با ياري دامپزشك برهان را شناسايي كنيم و از ميان ببريم ▪ 
پنوموني از مورد ها ديگر ايجاد كننده مرگ و مير درگوساله ها پنوموني استكه همانآلودگي ريه ها ميباشد . 
گوسالهها با بيني باز نفس مي كشند وسرفه مي كننددر ادامه تب دار مي شوند واز ميل كردن خوراك امتناع مي كنند در فيس عدمرسيدگي در مقطع ۴-۳روز تلف مي‌شوند پنومني با انتقال اجرام بيماري زا از ساير گوساله ها يا گاو هايديگر منتقل مي شود گوساله هاي كه يك بارمبتلا گرديده اند در گير آلرژي بخش اعظم اند ونسبت به اجرام ديگر نيز آلوده و كثيف مي شوند . قرار دادن در جعبه هاي مجزا،تهويه و رطوبتمناسب مصرف آنتيبيوتيك زير لحاظ دام دكتر ودر غايت تشخيص ادله وفائق آمدن بر آن ازاعمال اثرگذار در مديريت پنوموني مي باشد . 
ـ 
روشهاي مديريتي كه در كل باعث سالم گوساله مي شوند: ۱) 
واكسينه كردن گاو برعليه اشرشياكلاي و ويرو س ها جهت ايجاد وتقويت ايمنيت آغوز ۲) 
اطمينان از سلامتوبهداشتزايمان و پيش بيني ها ويژهدر برهه زماني آلودگي به بدن ۳) 
تغذيه از آغوز با كيفيت تا دوروز ۴) 
غذايتازه منزه وبا كيفيت ۵) 
رده خشك ومناسب براي استراحت و بهرهمندي از هواي تازه ب) 
كارداران موثربرطول عمرمفيد تليسه ها (از۶ ماه به بعد) سالانه۳۵-۲۵درصد گله هاي شيري حذف مي شوندوبراي مراقبت گله دوشا بايدجانشينهاي آن‌ها ازبين تليسه هاي جانور درسالقبل گزينش شوند پس بايددرنظرداشت كه هرگونه عمل وشدت وضعف مديريتيدراين زمانبه طورغيرمستقيمبرعملكردتوليد ي اثرمعني داري خواهدگذاشت عنوان شدهكه۲۰-۱۵درصدهزينه هاي توليدشيرمربوط به تليسه هاي جايگزيناست وبايدتلاش شودتاحتيالامكانتليسه هاي باوضعيت بدني مناسب،زايش درسن قابل قبول وسلامت داموتوليدگوسالهوشيرمناسب درزايشاول وهمينطوردرزايش هاي بعدي ايجادكرد وهرگونه آثارمثبت ومنفيدرزمان ساخت مي تواند ناشي ازدوران تليسگيباشد .در راهكار رشد تليسههابايدامادگي براي تلقيح درسن۱۵-۱۳ماهگي شودكه دام بايدبه۶۰درصدوزنبلوغ جسميخودرسيده باشد .دررابطه باامتيازبدنيبايدسعي شودكه گوساله هاازابتداچاق نشوندودرحداحتياج،انرزي وپروتئينمصرف نمايد .چاقيباعث ارتقا حجمچربي بدن واگرهمراه عدم تامين پروتئين مطلوب باشدسبب كوتاهي قد عدمرشداستخوان لگن وتوسعه اندام هاي توليدمثليمي شودكه سن او‌لين تلقيح راافزايش ميدهد(باوجوداينكه وزن تن به حدمطلوب رسيده اما اين وزن ناشيازذخائرچربي است .)ازطرفديگرچربي بانفوذدرغددپستان ممانعت فضايي براي بسط مجاري شيري درآنوكاهش توليدپساززايش مي‌گردد .درصورت آبستني،زايمان بامشكل مواجه مي شودواحتمال ناهنجاري پساززايمان نيزبالامي رود .ازطرف ديگرباتوجه بههزينه بالاي خوراك مصرف وعدم نيازدامبه اين مقدارخوراك بارهزينه فراوان به بدنه رويش وارد مي شودكه قابلقبولنيست .تغذيه ناكافي نيزباعثعدم رشد و سلامت كافي وكاهش طول عمر مفيددام مي‌شود .بايدبااستفاده ازجداول استاندارد احتياجات دام رابهبهترين نحوبراوردكرد .ازميانمراحل متعدد تغذيه تراز تلقيح تازايش يك عدد ازبخش هاي اصلي تغذيهتليسه هاست كه بايددرهنگام زايمانباامتيازبدني۳ .۷۵-۳ .۵داشته باشيم .ازطرفديگراحتياجات باردار دراواخرآن بايدمنظورشودهمچنين تغذيه مطلوب قبلاززايش جهت عادتدهي به مصرفميزان مناسب كنسانتره بعدازايش وهمينطورتامين كلسيم وسايرعناصروويتامينهاي حتمي براي توليدآغوزوشيروسلامت داملازم مي باشد . 
● 
عوامل موثر برسلامت تليسهها تليسه 
ها به دليل عدم ساخت شير كمتر با نوساناتمتابوليسميمواجه اند وبا يكمديريت مناسب مي توانند به راحتي اين زمان را طي كنند ؛ اين موضوعگا ها باعث بي توجهي پرورش دهندگان وبا سوءمديريت هايي كه روي آنها انجام مي دهندباعث ساخت مشكل‌ها در آنها مي شوند كه نتايج آن در بازه تليسه گيوتوليدمواجه پرورشدهندگانخواهد شد از مهم‌ترين مورد ها دعوا جايگاه است كه به دليل مسائل رفتاري وجلوگيري از زخم ديده گي ها وارائه ي مديريتخوب تغذيه سفارش مي شودكه اين دام هادر مجموعه هاي با دستكم اختلاف سني ممكن گونه بندي شوند تميزي 
و بي آبي بستر تلسيهها ، وجود گل ولاي در بستر و چسبيدن آن بهبدن گوساله سبب كاهش سرعت پرورش و تعويقزمان اولي زايش مي شود و دام را به بيماري انگلي مبتلا مي نمايد و ازطرف ديگر باعثتخريب فيزيكي وپاتوژنيك اندام هاي حركتي وسمها مي شوند مشكلات ورم پستان نيزاز مسائلي مي‌باشد كه از دوران تليسه گي آغاز مي شود و در دام هاي بالغ خودرا نشان مي‌دهد كه بخش مربوطتوضيح داده خواهد شد . از مساله كليدي تاثير گذار در دورهانجامواكسيناسيون ميباشد كه طبق پروتوكل هاي منطقهاي وعلمي اجرا مي شود داده خواهد شد . 
ج) 
عامل ها اثرگذار بر ارتفاع عمر مفيدگاوهايشيري در تراز ي توليد با پيشرفت صنعت گاوشيري وافزايش پتانسيلتوليدي گاوها آلرژي آن ها نيز بالاترمي رود و از پاراگراف يآن آلرژي ها نسبت به بعضيمتابوليت هاي سمي هست كه با اعتنا به حجم بالاي ايجاد و افزايشمتابوليسم بدن ايجادمي شوند . در صورتي كه قصوري در قسمتي از حالت استاندارد رخ دهد حيوان از تعادلخارجمي شود و گشوده گرداندن آنبه شرايط استاندارد مشكل خواهد بود از سوي ديگر تغييراتيكه در مراحل متفاوت ايجاد در سيستم فيزيولوژي حيوان فيس مي‌دهد مي تواند قضيه سازخروج ازتعادل متابوليتي باشند . با اعتنا به كاهش ايجاد شير در آخرها آبستني ازاحتياجات دام در اين دوره كاسته مي شود وحجم خوراك ونوع مواد خوراكي تغيير مي كندو نقطع ي عطف آن در عصر ي كم آبي فيس مي دهد در اين درحال حاضر سيستم گوارشي و اندامهاي وابسته باسطح و كيفيتخوراك آدابته مي شوند . 
زايمان باعث تغييرات معنا دار درسطحمتابوليت خون و همين طور اشتهاي دام نيز كاهش مي يابد واز ميزان مصرفي غذا كاستهميشود بخصوص در‌صورتي‌كه دام بيش از حد چاق گرديده باشد . درادامه حيوان آدابته به خوراككموتوليد رو به ارتقا مواجهاست كه نياز غذاي ي بالايي را مي طلبد مقدار ساخت تا ۶۰روزه گي به نقط ي اوج خويش مي برسد در صورتي كه اندازه غذا ۸۰-۷۰روز طول مي كشد تا به اوجخودبرسد كه اين تفاوت منجر مي شود كه حيوان با بالانس منفي انرژي مواجه شود . مجموعاين دست اندركاران سبب مي شود كهاكثر بيماري هاي متا بوليك از زايمان تا يك ماه بعد از آن از آنرخ دهند . 
تغييرات 
دما و كيفيتبستر و سيستم شير دوشش در تشديد اين حساسيت ها سهم بالايي دارند نوعجيره نويسي وتامين احتياجاتحيوان به صورت قابل جذب تامين توازن احتياجات در ميل كردن فيبر كافي وگرفتن قدرت انتخاب از گاو ازمواردي كه دركنترل اين غم ها اثر گذار خواهد بود
نوشته شده توسط علي پور | ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۲:۴۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |