بهترين ادغام سني و جنسي در گله هاي گوسفند

بهترين 
ادغام سني و جنسي در گله هاي گوسفند وبز مرزوبوم ما از نظر جمعيت دامهاي سبك در رده هاي بالاي جهاني قرارداشته و از آنجائيكه معمولاً گوسفند و بز ، نصيب اعظم تغديه خود را از مراتع دريافت مي دارا هستند ، بعلل مختلف و از گزاره عدم تعادل بين علوفه توليدي مراتع و تعداد دامهاي به كارگيري كننده از اين مبداء غدائي ، روز به روز اندازه فرسايش مراتع ارتقا يافته و ايجاد علوفه آنها كاهش مي يابد . 
چشم انداز چنين مراحل تخريب ، جز بياباني شدن عرصه مراتع مرزو بوم و فنا حرفه گله داري نخواهد بود . 
براي جلوگيري از اين فاجعه در حال وقوع ، علاوه بر اقداماتي مثل در دست گرفتن مراتع ، بازسازي و احياء مراتع در حالا تخريب ، ايجاد تعادل دربين دام و مرتع و عملياتي مثل آبخوانداري ، آبخيزداري و غيره و آنهم با سرعتي بيش از فرآيند تخريب ، بخش ديگر از اين نوسازي به تغيير و تحول در مديريت گله داري كشور مربوط مي گردد كه اين بخش از نوسازي مشتمل بر تحت بخشـهاي متعددي ميباشد كه يكي از آن‌ها تعيين " بهترين ادغام سني و جنسي در گله هاي گوسفند و بز " مي باشد . 
در 
حال حاضر بعلت عدم رعايت اين داراي اهميت در اكثر وقت ها گله هاي گوسفند و بز مرزوبوم ، همواره در گله ها ، چند دام مصرف كننده كه توليدي را بهمراه ندارند حضور داشته كه علاوه بر فشاربه مراتع مرزو بوم ، مقدار درآمد گله دار را هم كاهش مي دهند شرايط اجرا: در 
اجراي اين برنامه نياز به مقدماتي مي باشد كه اهم آن عبارتند از : ـ مميزي مراتع و واگذاري آن به دامداران صاحب حق و دستمزد قانوني . 
ـ برآورد مقدار علوفه قابل برداشت از هر مرتع . 
ـ برقراري طرح تعادل دام و مرتع . 
ـ توجيه دامداران حوزه‌ به رعايت اصول برقرار شده بوسيله كلاسهاي ترويجي . 
ـ قرار دادن اهرمهائي براي تشوق دامداران به رعايت موازين علمي اين برنامه مثل به كار گيري از كمكهاي مدني و اعتبارات بانكها و غيره . 
ـ كنترل هميشگي و پيگير از سوي مراجع مدني ، تعاونيها و اتحاديه هاي مربوطه . 
ـ فعال شدن تعاونيهاي مرتعداري و گله داري منطقه . 
ـ برنامه هاي كوتاه بازه زماني ، في مابين مقطع و بلند دوران بازسازي و احياء مراتع . 
ـ جلوگيري از تغيير تحول كاربري مراتع و تبديل آن به ديمزار . 
ـ آمارگيري ساليانه از دامهاي هر منطقه . 
ـ انتخاب ادغام با صرفه دامهاي سبك و سنگين وزن هر حيطه برحسب حالت . 
ـ سوق دادن دامهاي اقتصادي به سيستم بسته و تغديه دستي . 
ـ انجام عمليات فراگير تصحيح نژاد ، براي سود دهي بيشتر از هرسر دام . 
ـ تنظيم برنامه هاي آميخته گري تجاري در اختيار گرفتن شده . 
اما از آنجائيكه اجراي موارد فوق با همه ضرورت ، نياز به بازه داشته و بايستي بتدريج فيس عملي بخود بگيرد ، لذا براي جلوگيري از اتلاف وقت با دستكم داده ها از موارد فوق مي بضاعت و توان برنامه " بهترين ادغام سني و جنسي در گله هاي گوسفند و بز "را به تراز اجرا گذارد . 
خط مش 
اجرا : در 
اجراي مديريت دام در مرتع و تعادل في مابين منابع غذائي و دام ، پس از نظارت پتانسيل ساخت علوفه مرتع و بقيه منابع غذائي حيطه و تطبيق آن با تعداد واحددامي قابل مراقبت در مرتع زمينه نظر ( غرض مراتعي كه بوسيله گوسفند و بز مسئله تعليف قرارمي گيرد ) ، تركيب سني وجنسي متعادل براي گله هاي گوسفند و بز بشرح ذيل پيشنهاد مي گردد : الف 
ـ گوسفند : براي 
سهولت در تفهيم محاسبات ، يك گله گوسفند با 100 رأس ميش مولد در حيث گرفته شده كه بقيه گروههاي سني و جنسي هم بر به عبارتي مبناء آمده ميباشد ، ضمن اين‌كه : ـ تركيب گله بلافاصله پس از نقطه نهايي زايش در جدول ذيل آمده هست . 
ـ ضريب بره گيري 80 در صد محاسبه شده است . 
ـ در جدول يك گله خيالي با تعداد هر يك از گروههاي سني و جنسي همراه با در صدهاي مربوطه ذكر گرديده كه براساس اين درصدها هر جور گله اي رابا هرتعداد مي توان بر مبناي آن سوق دهي نمود . 
جدول 
شماره 1ـ مخلوط متعادل سني و جنسي براي گله هاي گوسفند 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۳:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |