عوارض افزايش نمك بيش از حد مجاز در كنسانتره دامي

عوارض 
ارتقاء نمك بيش از حد مجاز در كنسانتره دامي پزشك 
علي چرمدوزي پيدايش علامتها مسموميت از نمك در رخ خورانيدن نمك مازاد ( بيش از حد مجاز) و به طور همزمان محروميت از آب شرب در تمام مدل هاي حيواني وعظ ميكرد زتمام نقاط جهان گزارش گرديده مي‌باشد و جيره هاي حاوي 3 تا 4 درصد نمك خوراك معمولا موجب پيدايش مسموميت در طيور و اكثري از چهارپايانمي شوند . 
خوك و طيور نسبت به مسموميت از نمك بسيارحساس تر از سار حيوانات مي باشند با اين وجودگاو و گوسفندنيز در رخ افزوده شدن بيش از حد نمك خوراك به جيره غذايي معمولا عارضه ها مسموميت از نمك را نشان مي دهند بويژه اگر از لحاظ دستبابي به آب شرب تندرست نيزدچار نقص‌ شوند . 
گوسفند تا 1% درصد وجود نمك در آب آشاميدني را تحمل مي كند و مقدار 5/1% ممكن مي‌باشد موجب بروز مسموميت شود لذا بطور عموم پيشنهاد مي شود آب شرب دامها زير 5/0 % نمك داشته باشد . 
مسموميت از نمك مزمن نيز موجب اختلالات گوارشي ، از در بين رفتن اشتهاء ، كاهش وزن و دهيدراتاسيون مي شود . 
در گاوان علائم مسموميت نمك به اختلالات دستگاه گوارش و CNS يا اين كه سيستم روان مركزي مربوط مي شود ريزش بزاق ، ارتقا تشنگي ، استفراغ ، درد حيطه شكم و اسهال از علامتها اول مسموميت نمك مي باشند كه نهايتا به عدم تعادل ، چرخش ، كوري ، تشنج و فلجي و مرگ ختم مي شود . 
در 
كالبد گشائي حيوانات تلف گرديده از مسموميت با نمك ، ادم عضله ها اسكلتي ، تجمع مايع در پرده پريكارد مشهود مي باشد ( هيدروپريكارد) در موراد مسمويت هاي فراوان شديد ممكن ميباشد هيچگونه علامتها واضحي در روي لاشه دام تلف شده مشاهده نشود . 
جهت تائيد تشخيص مي توان در سرم خون و يا مايع مغزي نخاعي ميزان سديم را ميزان گيري كرد جراحات مغزي ، نظارت مواد غذائي و ميزان گيري ميزان نمك آب شرب از لحاظ ميزان سديم نيز به تائيد تشخيص ياري مي نمايد . 
جهت درمان دام دچار مسموميت با نمك خوراك درمان خاصي وجود ندارد بيرون كردن غذا و آب شرب حاوي نمك از دسترس دامها در وهله نخستين توصيه شده هست و بهد بايد آب شرب فاقد نمك بهمقدار كافي در اختيار دامهاي مسموم قرار گيرد .هرچندكه مصرف آب مازاد ممكن مي‌باشد موجب پيدايش ادم در مغز شود و موجبات پيدايش نشانه ها عصبي را در دام فراهم كند . 
در موارد شديد كهدام مسموم توانائي نوشيدن آب را ندارد بايد با لوله معدي آب وارد دستگاه گوارشي حيوان شود .عليرغم اقدامات درماني ميزان مرگ و مير در موراد مسموميت هاي شديد ممكن مي‌باشد به يژبيش از 50% رسد در دامهاي كوچك تجويز سرمهاي دكستروز هيپرتونيك و يا قندي نمكي ايزوتونيك ممكن مي باشد در كاهش عارضه ها مسموميت و برطرف كردن دهيدراتاسيون موثر باشد . 
بطور كلي ميزان نياز به سديم و كلرين 1/0 % ماده خشك مواد غذائي است . هرچند نمك را معمولا بصورت آزاد در اختيار دام مي گذارند و يااغلب به اجزاءجيره غذائي بويژه كنسانتره ها و سيلو افزوده مس شود البته در هر رخ پيشنهاد مي شود بايستي در هر مسئله به حداقل قناعت كرد . به لحاظ مي برسد در موقعيت نگهداري در مرتع گاوان به ميزان نمك بيشتري نسبت به گاواني كه جيره غذائي فراهم اخذ مي كنند احتياج دارا هستند . 
همچنين گاوان جهت مصرف فراوان نمك بايد بتدريج عادت نمايند و همواره آب شرب تندرست بهميزان كافي در اختيار حيوان قرار گيرد . نبود نمك اشتهاي كاذبي جهت مصرف بيش از حد نمك در حيوان ايجاد مي نمايد . تدوام فقدان نمك هم سبب به لاغري ، ژوليدگي و كاهش توليدات دام مي شود . 
مقادير 
قضيه نياز نمك جيره روزمره پيشنهاد گرديده : 
در گاوان خشك كوچك : 12 گرم در 
گاوان شير ده ممتاز 42 گرم
نوشته شده توسط علي پور | ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۰:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |